UPDATE command denied to user 'edeutschtest'@'10.20.20.17' for table 'fusion_settings' Język Niemiecki Online Fizyka
Dodane przez szpilka15 dnia Maj 25 2007 16:11:11

Słownictwo - fizyka

abkühlen oziębić
die Adhäsionskraft siła adhezji
die Aggregatzustandsänung zmiana stanu skupienia
der Agregatzustand stan skupienia
die Anziehungskraft siła przyciągania
der Auftrieb wypór
die Auftriebkraft siła wyporu
ausweichen ustąpić komuś z drogi
die Begrenzungsfläche powieszchnia ograniczająca
der Behälter zbiornik
der Dampf para
der Kolben tłok
die Dichte gęstość
der Druck ciśnienie
einsperren (sich) zamknąć się
die Elastizität sprężystość
der Elastizitätsbereich zakres sprężystości
der Elastizitätsmodul moduł Younga
erstarren krzepnąć
erzeugen wytworzyć
fest stały
flüssig ciekły
die Flüssigkeitssäule słup cieczy
gasförmig gazowy
die verbundenen Gefäße naczynia połączone
die Gestalt postać
das Gitter kratka, siatka
die Glasspritze szklana skrzykawka
die Hebebühne pomost podnoszący
die Herstellung wykonanie
die Kohäsionskraft siła kohezji
kondensieren skraplać
der Kristall kryształ
das Kristallgitter sieć krystaliczna
der Luftdruck ciśnienie powietrza
die relative Längenänderung wydłużenie względne
das Manometer manometr
die Metaldose metalowa puszka
die Nomalspannung naprężenie normalne
die Normalspannung
das hydrostatische Paradoxon paradoks hydrostatyczny
die Querschnittsfläche powieszchnia przekroju
reißen
resublimieren resublimować
die Schlauchleitung przewód gumowy
schmelzen topnieć
die Schmelztemperatur temperatura topnienia
der Schweredruck ciśnienie hydrostatyczne
sieden wrzeć
die Siedetemperatur temperatura wrzenia
sublimieren sublimować
die Tiefe głębokość
der Unterdruck podciśnienie
untertauchen zanużać
verdampfen parować
verdrängen wyprzeć
verformen odkształcić
der Verlust strata
die Verlängerung przedłużenie
die Volumenelastizität sprężystość objętości
der Werkstoff materiał, tworzywo
Werkstoffprüfug badanie materiałów
der Überdruck nadciśnienie
überführen przeprowadzić
die Zerreißprobe próba wytrzymałości


e-deutsch.pl - z nami pokochasz niemiecki!