UPDATE command denied to user 'edeutschtest'@'10.12.20.43' for table 'fusion_settings' Religia - niemiecki
Nawigacja
Język Niemiecki
Nauka
Szukaj
Forum
Tłumaczenie
Wyślij newsa
Język Niemiecki
Nauka Niemieckiego
Niemiecki Gramatyka
Niemiecki Testy i Ćwiczenia
Niemiecki Certyfikaty
Niemiecki Matura
Niemiecki Wypracowania
Niemiecki Słownictwo
Niemiecki Różności
Język Niemiecki
Ostatnie Artykuły
List prywatny - Klub...
Geografia
Historia
Leseverstehen - Frei...
Leseverstehen - Sport
Język Niemiecki
Sponsorowane
Język Niemiecki
Zobacz takze
Fizyka

Geografia

Historia

Matematyka

Religia

UPDATE command denied to user 'edeutschtest'@'10.12.20.43' for table 'fusion_articles'
Religia

Słownictwo - religia

die (Weihnachts)Krippe żłobek, szopka bożonarodzeniowa
die Abendandacht nabożeństwo wieczorne
das Abendland (Europa)
der Aberglaube zabobon
abergläubisch zabobonny
der Ablass odpust
abschwören (Dativ) wyprzeć się
das Absolute absolut
die Abstammung pochodzenie
der Abt opat, przełożony klasztoru
die Abtissin przełożona klasztoru, przeorysza
abtrünnig odszczepieńczy, wiarołomny
der Advent adwent
die Albe alba(biała szata)
Allerheiligen Wszystkich Świętych
Allerseelen Zaduszki
allmächtig wszechmogący
allmächtig wszechmocny
der Allmächtige Wszechmogący
der allmächtige und barmherzige Gott wszechmogący i miłosierny Bóg
der Altar ołtarz
das Altarbild obraz ołtarzowy
der Altarraum prezbiterium
das Alte Testament Stary Testament
das Amulett amulet
anbeten czcić
anbeten czcić
die Andacht nabożeństwa
andächtig nabożnie, w skupieniu
angehören einer Kaste przynależeć do kasty
der Anglikanismus anglikanizm
antiklerikal antyklerykalny
die Arabische Halbinsel Półwysep Arabski
der Aschermittwoch popielec, Środa Popielcowa
der Asket asceza
der Ataman ataman
der Atheist ateista
die Auferstehung zmartwychwstanie
die Auferstehung Christi zmartwychwstanie
der Aufstand powstanie
die Auseinandersetzung dysputa
der/die Auserwählte wybrany, wybrana
die Ausschreitungen ekscesy
der Auszug aus Ägypten wyjście z Egiptu
der Baptist baptysta
barmherzig miłosierny
die Befreiung wyzwolenie
begnadigen ułaskawić
die Beichte spowiedź
der Beichtstuhl konfesjonał
der Beichtstuhl konfesjonał
der Beichtvater spowiednik
die Bekehrung nawrócenie
bekennen (sich) wyznawać
der Benediktiner benedyktyn
bereuen żałować
die Bergpredigt kazanie na górze
die Beschaffenheit właściwość
die Beschneidung obrzezanie
die Besinnung uświadomienie
besprengen pokropić
beten modlić się
beten für modlić się za
der Betstuhl klęcznik
der Bettelmönch mnich zakonu żebraczego
die Bettelorden zakony żebracze
der Bewusstseinszustand stan świadomości
die Bibel Biblia
die Bibelkunde nauka o Biblii
bigott bigoteryjny
der Bischof biskup
der Bischofshut
die Bischofskonferenz episkopat
die Botschaft posłanie
der Brahmane bramin
der Brahmanismus braminizm
das Brevier brewiarz
das Brevier brewiarz
der Buddha budda
buddhistisch buddyjski
die Buße pokuta
bußfertig skruszony
das Byzantinische Reich Cesarstwo Bizantyjskie
der/das Chor chór
das Chorgestühl stalle(ławy ozdobne)
der Chorrock komża
der Christ chrześcijanin
das Christentum Chrześcijaństwo
christlich chrześcijański
das Ciborium cyborium(kielich)
die Darstellung im Tempel ofiarowanie
die Dekadenz dekadencja
der Dekane dziekan(duchowny)
demütig pokorny
der Diakon diakon
die Diakonisse diakonisa
die Diaspora diaspora
das Diesseits świat doczesny
der Dissident dysydent
das Dogma dogmat
die Dogmatik dogmatyka
dogmatisch dogmatyczny
der Domherr kanonik
der Dominikaner dominikanin
die Dornenkrone korona cierniowa
die Drei Könige Trzej Królowie
das Dreikönigfest Trzech Króli
der Dreikönigfest Trzech Króli
die Dynastie dynastia
das Edikt edykt
die Ehelosigkeit bezżeństwo
Ehre sei dem Vater chwała Ojcu
die Ehrfurcht bojażń
die Einsiedelei pustelnia
der Einsiedler pustelnik
die Einweihung uroczyste otwarcie, poświęcenie
die Empore galeria w kościele
die Entfaltung rozwój
die Entsagung wyrzeczenie się
das Entstehen powstawanie
die Entstehung powstanie
entweihen zbezcześcić
die Erbsünde grzech pierworodny
der Eremit eremita, pustelnik
die Erforschung badanie
die Erlösung zbawienie
ermahnen upomnieć
das Erntedankfest dożynki
erstgeboren pierworodny
der Erzbischof arcybiskup
der Erzbischof arcybiskup
das Erzbistum arcybiskupstwo
der Erzengel archanioł
der Erzengel archanioł
die Ethik etyka
ethisch etyczny
evangelisch ewangelicki
in Ewigkeit na wieki wieków
auf alle Ewigkeiten hin na wieki wieków
existieren egzystować
exkommunizieren ekskomunikować
der Fanatiker fanatyk
fanatisch fanatyczny
die Faschingszeit okres karnawału
fasten pościć
die Fastenzeit Wielki Post
der Fasttag dzień postu
fatalistisch fatalistyczny (wierzący w przeznaczenie)
das Fatum fatum
das Fegefeuer czyściec
feiern świętować
der Feldzug kampania
die Fensterrose rozeta okienna
firmen bierzmować
die Firmung bieżmowanie
die Fleischwerdung wcielenie
der Fluch przekleństwo
foltern torturować
der Franziskaner franciszkanin
das Frauenkloster klasztor żeński
der Friedhof
der Friedhof cmentarz
fromm pobożny
der Fronleichnam Boże Ciało
die Fronleichnamsprozession procesja Bożego Ciała
die Frömmigkeit pobożność
das Gebet modlitwa
das Gebet im Ölgarten modlitwa w Ogrójcu
die Gebetmühle młynek modlitweny
das Gebetsbuch książeczka modlitewna
das Gebot przykazanie
die Geburt Christi narodziny
der Gedankengang tok myślowy
das Gedankengut dorobek myślowy (ideologia)
die freudereichen Geheimnisse tajemnice radosne
die glorreichen Geheimnisse tajemnice chwalebne
die schmerzhaften Geheimnisse tajemnice bolesne
geistig duchowy
geistlich duchowny
der Geistliche duchowny
der Geistliche duchowny
die Geistlichkeit duchowieństwo
die Geißelung biczowanie
gelobt sei Jesus Christus nich będzie pochwalony Jezus Chrystus
die Gemeinde wspólnota
die Gemeinschaft der Heiligen świętych obcowanie
die Gerechtigkeit sprawiedliwość
die Gesamtheit całość, ogół
die Geschichte historia
gesegnet błogosławiony
das Glaubensbekenntnis wyznanie wiary
das Glaubensbekenntnis wyznanie wiary
die Glaubensfreiheit wolność wyznania
das Glaubensgut
der Glaubenssatz dogmat
glaubhaft wiarygodny
glaubwürdig wiarygodny
das Gleichnis przypowieść
die Glocke dzwon(ek)
der Glockenturm dzwonnica
gläubig wierzący
der Gläubige wierzący
der Gläubiger wierzyciel
die Gnade łaska
die Gnade łaska
die Gottesdämmerung zmierzch bogów
die Gottesfurcht bojaźń boża
gottesfürchtig bogobojny
der Gottesleugner bezbożnik
die Gotteslästerung bluźnierstwo
der Gottessohn Syn Boży
gottlos bezbożny
die Gottlosigkeit bezbożność
die Güte dobroć
göttlich boski, boży
der Götze bożek
der Götzendienst bałwochwalstwo
der Heide poganin
heilig święty
der Heilige Geist steigt ab zesłanie Ducha Świętego
die Heilige Jungfrau Najświętsza Maria Panna
die Heilige Messe msza święta
die Heilige Schrift Pismo Święte
der Heiliger Abend wigilia Bożego Narodzenia
die Heilsarmee Armia Zbawienia
die Heimsuchung nawiedzenie
heiraten poślubić
heuchlerisch obłudny
die Himmelaufnahme wniebowzięcie
Himmelfahrt Christi wniebowstąpienie
der Hinduismus hinduizm
hinduistisch hinduistyczny
der Hindukusch Hindukusz
der Hirt pasterz
das Hochamt suma (msza)
die Hochblüte szczytowy rozkwit
die Hochreligion
die katholische Hochschulgemeinde duszpasterstwo akademickie
die evangelische Hochschulgemeinde duszpasterstwo akademickie
der Hohenpriester
die Hostie hostia
die Hostienschändigung zbezczeszczenie hostii
der Häbräer Hebrajczyk
die Hände zum Gebet falten złożyć ręce do modlitwy
die Häresie herezja
häretisch heretycki
der Höchste Najwyższy
der Höhepunkt punkt kulminacyjny
der Höhepunkt punkt kulminacyjny
im Namen des Vaters w imię Ojca
das Individuum indywiduum
die Inkarnation inkarnacja (wcielenie)
irrational irracjonalny
der Islam islam
die Islamiesierung islamizacja
islamisch islamski
Israel Izrael
der Israelit Izraelita
das Jenseits zaświaty
Jesu stirbt am Kreuz śmierć na krzyżu
der Jesuit jezuita
das Jesuskindlein Dzieciątko Jezus
die Judaistik judaistyka
der Jude Żyd
die Judenverfolgung prześladowanie Żydów
jüdisch żydowski
Jüngstes Gericht Sąd Ostateczny
der Kalif kalif
das Kalifat kalifat
kaliftreu wierny kalifowi
der Kalvarienberg Góra Kalwaria
die Kanzel ambona
die Kapelle kaplica
der Kaplan kapelan, wikary
der Kapuziner kapucyn
der Kardinal kardynał
der Karfreitag Wielki Piątek
die Kaste kasta
die Kaste kasta
die Katakombe katakumbe
die Kathedrale katedra
katholisch katolicki
der Kelch kielich
die Ketzerei kacerstwo (herezja)
ketzerisch
keusch cnotliwy, czysty
das Keuschheitsgelübde śluby czystości
die russisch-orthodoxe Kirche kościół prawosławny
die Kirchenbank ławka w kościele
die Kirchengeschichte historia kościoła
die Kirchenspaltung rozłam w kościele
kirchlich kościelny
das Kismet kismet (przeznaczenie)
die Klagemauer Ściana Płaczu
der Klanoberhaupt głowa klanu
klerikal klerykalny
das Kloster klasztor
knien klęczeć
das Konstantinopel Konstantynopol
das Konzil sobór
der Koran Koran
die Kosmologie kosmologia
die Krankensalbung namaszczenie chorych
das Kreuz krzyż
der Kreuzgang procesja z krzyżem
kreuzigen ukrzyżować
die Kreuzigung ukrzyżowanie
der Kreuzritter rycerz krzyżowy (krzyżowiec)
der Kreuzritter rycerz krzyżowy
die Kreuztragung niesienie krzyża
der Kreuzweg droga krzyżowa
der Kreuzzug wyprawa krzyżowa
das Kruzifix krucyfiks, krzyż
die Krypte krypta
die Krönung ukoronowanie
der Kult kult
die Kulthandlungen czynności kultowe
kultisch kultowy
der Kultus kult
die Kuppel kopuła
der Küster kościelny, zakrystian
die Körperausscheidung wydzielina z ciała
die Körperhaltung postawa (ciała)
L
der Laie laik, człowiek świecki
der Laienpriester ksiądz świecki
das Lamm Gottes baranek boży
das Laubhüttenfest święto Kuczek, Kuczki
leiden cierpieć
das letzte Abendmahl Ostatnia Wieczerza
der Leuchter lichtarz
die litanei litania
die Liturgie liturgia
der Lobgesang pieśń pochwalna
die Lossprechung rozgrzeszenie
das Luthertum luteranizm
der Lästerer bluźnierca
lästern bluźnić
der Manichäismus
die Meditiationsübung ćwiczenia w medytacji
menschlich ludzki
die Menschwerdung wcielenie
das Messegewand ornat
das Meßbuch mszał
das Meßgewand ornat
das Meßhemd komża
das Minarett minaret
der Missionar misjonarz
mohammedanisch mahometański
der Monotheist monoteista
die Monstranz monstracja
die Moral moralność
die Morgenandacht nabożeństwo poranne
die Moschee meczet
der Moslem mułzumanin
der Muezzin duchowny machometański, muezin
Muhammad Mahomet
die Mutter Oberin matka przełożona
das Männerkloster klasztor męski
der Mönch mnich
der Mönch mnich, zakonnik
das Naturelement żywioł naturalny
die Naturelemente żywioły natury
das Neue Testament Nowy Testament
das Neujahr Nowy Rok
niederknien uklęknąć
niederknien uklęknąć
das Nirwana nirwana
der Nomade koczownik
die Nonne zakonnica
die Nonne zakonnica
die Normierung normowanie
der Novize nowicjusz(w zakonie)
die Novizin nowicjuszka(w zakonie)
die Nächstenliebe miłość bliźniego
die Oberin przełożona, przeorysza
die Obliegenheit powinność
die Offenbarung objawienie
die Offenbarung objawienie
der Ordensbruder brat zakonny
der Ordensbruder brat zakonny, zakonnik
der Ordensritter ryceż zakonny
die Ordensschwester siostra zakonna
die Ordensschwester siostra zakonna
die Orgel organy
das Ornat ornat
die orthodoxe Kirche kościół prawosławny
das Osterei jajko wielkanocne
die Ostern Wielkanoc
der Palmsonntag Niedziela Palmowa
das Pantheon panteon
der Papst papież
der Papst papież
das Paradies raj
paradiesich rajski
das Passah Święto Paschy
der Pastor pastor
der Patriarch patriarcha(w kościele wschodnim)
die Pfarrei parafia
der Pfarrer proboszcz
der Pfarrer proboszcz, pleban, pastor
das Pfarrhaus plebania
die Pfarrkirche kościół parafialny
der Pietist pietysta
die Polarität biegunowość
der Polytheist politeista
der Pope pop
predigen głosić kazanie
der Prediger kaznodzieja
der Prediger kaznodzieja, pastor ewangelicki
die Predigt halten głosić kazanie
preisen chwalić
der Priester kapłan
der Priester ksiądz, kapłan
der Priester kapłan
die Priesteradel szlachta kapłańska (Hinduismus)
der Priesterrock sutanna
die Priesterweihe święcenia kapłańskie
der Prior przeor
der Prophet prorok
die Prophetenlesung czytanie słów proroka
der Protestant protestant
protestantisch protestancki
die Prozession procesja
der Prälat prałat
der Psalm psalm
der Puritaner purytanin
päpstlich papieski
der Rabbiner rabin
der Rabi rabi
die Rechtsfragen kwestie prawne
reformiert reformowany
das Reich Gottes Królestwo Boże
das Religionsedikt edykt religijny
die Religionspartei partia religijna
die Religiosität religijność
die Reliquie relikwia
das Requiem requiem
die Reue skrucha
reuevoll skruszony, pełen skruchy
reumütig skruszony, pełen skruchy
das reuzifix krucyfiks
rituell rytualny
der Rosenkranz różaniec
der Rosenmontag poniedziałek zapustny
das Sakrament sakrament
die Sakristei zakrystia
der Schiedsrichter rozjemca
das Schiff nawa(kościoła)
der Schirmherr protektor
die Schlachtmethode metoda uboju
der Schutzengel anioł stróż
der Schutzheilige patron, patronka
das Schwarzafrika czarna Afryka13720 Czytań · Drukuj
słownik
DEP
Słownik niemiecki online
Wpisz wyrażenie polskie lub niemieckie:

System © ADIPS
Język Niemiecki
Ankieta
Czy byłbyś/łabyś skłonny/a do podjęcia kursu językowego online?

tak

nie

nie wiem

Język Niemiecki
Sponsorowane
Nauka Języka Niemieckiego Online
Język Niemiecki