UPDATE command denied to user 'edeutschtest'@'10.12.20.45' for table 'fusion_settings' Język Niemiecki Online
Nawigacja
Język Niemiecki
Nauka
Szukaj
Forum
Tłumaczenie
Wyślij newsa
Język Niemiecki
Nauka Niemieckiego
Niemiecki Gramatyka
Niemiecki Testy i Ćwiczenia
Niemiecki Certyfikaty
Niemiecki Matura
Niemiecki Wypracowania
Niemiecki Słownictwo
Niemiecki Różności
Język Niemiecki
Ostatnie Artykuły
List prywatny - Klub...
Geografia
Historia
Leseverstehen - Frei...
Leseverstehen - Sport
Język Niemiecki
Sponsorowane
Język Niemiecki
UPDATE command denied to user 'edeutschtest'@'10.12.20.45' for table 'fusion_news'
Wyniki matur!
Dodane przez Niemiecki nker dnia czerwiec 29 2007 17:10:17


W skład sprawozdania wchodzą:
1. Komentarz do zadań egzaminacyjnych opracowany w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z wykorzystaniem materiałów otrzymanych z okręgowych komisji egzaminacyjnych.
Można się z niego dowiedzieć, jakie wiadomości i umiejętności były sprawdzane na egzaminie, jakie były typowe poprawne odpowiedzi, jakie błędy maturzyści popełniali najczęściej, a także które zadania były łatwe, a które nieco trudniejsze.
2. Karta wyników ukazuje pozycję wyniku na świadectwie dojrzałości danego maturzysty w rozkładzie wyników wszystkich maturzystów, oznacza to, że maturzysta może porównać swój wynik z wynikami innych maturzystów w kraju i określić ilu zdających ma wynik porównywalny, ilu ma niższy, a ilu wyższy.

3. Ogólne sprawozdanie, poniżej znajduje się fragment dotyczący języka niemieckiego:

Podsumowanie komentarza do zadań egzaminu maturalnego z języka niemieckiego w roku 2007


Język niemiecki, obok angielskiego, jest językiem obcym najczęściej wybieranym przez zdających. W tej edycji egzaminu zdawało go ok. 20% maturzystów. Spośród zdających język niemiecki tylko nieliczni przystąpili do egzaminu na poziomie rozszerzonym (ok. 10%).
Wpływ na wybór poziomu miała liczba godzin nauczania języka niemieckiego w szkole oraz kierunek studiów wybrany przez zdających.
Zdający egzamin na poziomie rozszerzonym osiągnęli wysokie wyniki, które świadczą o świadomym wyborze tego poziomu.

Mocne strony tegorocznych maturzystów:
– Maturzyści zdający egzamin na poziomie podstawowym najlepiej realizowali zadania
sprawdzające rozumienie ze słuchu, co pozwala wnioskować, że dysponowali biernym
zasobem słownictwa, umożliwiającym wykonanie tych zadań.
– Zdający potrafili przekazać w sposób komunikatywny informacje zawarte
w zadaniach otwartych na poziomie podstawowym, tj. w zaproszeniu oraz liście, a to
znaczy, że opanowali umiejętność przekazywania prostych pojedynczych informacji.
– Zdający znali zasady pisania krótkiej i dłuższej formy użytkowej. Nawet w bardzo
słabych pracach na poziomie podstawowym odnotowano prawidłowo użyte zwroty
i poprawnie zbudowane zdania rozpoczynające i kończące list prywatny.
– Na poziomie rozszerzonym najmocniejszą stroną zdających było rozumienie ze słuchu
oraz tworzenie wypowiedzi pisemnej. Odnotowano bardzo podobne (wysokie)
wskaźniki łatwości. – Zdający znali zasady kompozycji pracy na poziomie rozszerzonym. Nie mieli
większych trudności z realizacją formy i treści rozprawki, dlatego najczęściej ją
wybierali. Pamiętali o postawieniu tezy i wielostronnej argumentacji. Stosowali
słownictwo i zwroty typowe dla rozprawki. – Rzadko zdarzały się błędy merytoryczne i stylistyczne.

Słabe strony zdających:

– Zdającym egzamin na poziomie podstawowym najwięcej problemów sprawiało wykonanie zadań sprawdzających rozumienie tekstu czytanego.
– Wielu maturzystów nie realizowało zadań zgodnie z poleceniami. Nie zawsze dokładnie czytali informacje, które powinni zawrzeć w zaproszeniu oraz liście. Może to świadczyć między innymi o niezrozumieniu poleceń w języku polskim.
– Pojawiły się problemy z realizacją dwuczłonowych punktów w zadaniu na poziomie podstawowym – w liście. Zdający traktowali dany punkt jako całość i realizowali go nieraz połowicznie formułując tylko jedno zdanie.
– W wielu wypowiedziach zauważono ogromną różnicę między ładnymi formułami grzecznościowymi, rozpoczynającymi i kończącymi list, a bardzo nieudolnym rozwinięciem. To pozwala wnioskować, że maturzyści pamięciowo opanowali formy grzecznościowe, natomiast mają kłopoty z samodzielnym formułowaniem tekstu w języku niemieckim.
– Zdający nie zawsze przestrzegali limitu słów. Zdarzały się wypowiedzi pisemne na poziomie podstawowym (listy), w których zdający przekazywali większość informacji w dość poprawny sposób, ale ich prace liczyły poniżej 60 słów.
– Zdający egzamin na poziomie podstawowym nawet w prostych strukturach gramatycznych popełniali dużo błędów, np. w odmianie czasownika, użyciu rodzajnika, szyku zdania. Duży problem stanowiło użycie czasu przeszłego w zdaniach prostych. Zdający wykazywali duże braki w znajomości form podstawowych czasowników oraz w stosowaniu czasowników posiłkowych haben
lub sein przy tworzeniu czasu przeszłego Perfekt.
– Na poziomie rozszerzonym najsłabszym punktem zdających była znajomość
gramatyki. Realizacja zadań badających rozpoznawanie i stosowanie struktur
leksykalno-gramatycznych pozostawia wiele do życzenia. Pojawiły się również liczne
błędy gramatyczne w wypowiedziach pisemnych.
– Odnotowano znaczne przekroczenie limitu słów na poziomie rozszerzonym, mimo
informacji zawartej w poleceniu.
– Część zdających egzamin na poziomie rozszerzonym miała problemy z pisaniem
opowiadań. Tworzono relacje, sprawozdania. Zdający nie zawsze mieli pomysł
na ciekawe wydarzenie z pointą. Natomiast przy tworzeniu opisu brakowało zdającym
środków językowych charakterystycznych dla opisu.
– Zarówno na poziomie podstawowym, jak i na poziomie rozszerzonym zauważono
w wypowiedziach pisemnych zbyt mały zasób słownictwa czynnego. Poza tym
frazeologia była dosyć uboga. Zdający używali mało urozmaiconych struktur
gramatycznych.
– Wielu zdających popełniało błędy ortograficzne, np. rzeczowniki pisano małą literą.
Zastrzeżenia dotyczyły również błędnej pisowni „ss” i „ß”, pisowni rozdzielnej
i łącznej.
– Zdający posługiwali się również często słownictwem zapożyczonym z języka
angielskiego, które nie zawsze było trafnie dobrane.

Analiza poszczególnych części egzaminu oraz zadań wskazuje, że w pracy dydaktycznej z uczniami przygotowującymi się do egzaminu maturalnego w kolejnych sesjach warto zwrócić uwagę na:
• rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu czytanego, szczególnie na poziomie podstawowym,
• wzbogacanie słownictwa, które jest istotnym elementem we wszystkich częściach egzaminu,
• ćwiczenie rozpoznawania i stosowania struktur leksykalno-gramatycznych na poziomie rozszerzonym,
• dokładne czytanie poleceń oraz rozwiązywanie zadań zgodnie z informacjami zawartymi w poleceniach,
• dokładne zapoznanie uczniów z kryteriami oceniania poszczególnych typów wypowiedzi pisemnych zawartymi w aneksie do Informatora maturalnego oraz zwrócenie ich uwagi na realizację tematu zgodną z poleceniem/tematem,
• rozwijanie umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych, zarówno na poziomie podstawowym, jak i na poziomie rozszerzonym,
• włączenie do pracy dydaktycznej ćwiczeń doskonalących gramatykę, leksykę oraz ortografię.

źródło: CKE

16486 Czytań · Drukuj
słownik
DEP
Słownik niemiecki online
Wpisz wyrażenie polskie lub niemieckie:

System © ADIPS
Język Niemiecki
Ankieta
Czy byłbyś/łabyś skłonny/a do podjęcia kursu językowego online?

tak

nie

nie wiem

Język Niemiecki
Sponsorowane
Nauka Języka Niemieckiego Online
Język Niemiecki